Podmínky

S cílem vytvořit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné na kurzech a setkáních (dále jen akcích) Školy Umění milování (organizátor) a jasná pravidla při změnách, jsou stanoveny tyto Podmínky účasti:

 • Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Účast na akcích je možná od věku 18 let. Ve věku 15-17 jen na základě písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníka.
 • Účastníci ani organizátor nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě. Pokud si účastník přeje publikovat dění o akci, zavazuje se učinit tak výhradně po získání písemného souhlasu organizátora a při respektování předchozí věty.
 • Organizátoři zajišťují ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem, případně subjekty, které poskytují služby Organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti.  Organizátor je neposkytne žádné další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o vyřazení svých osobních údajů ze zpracování. Účastníci souhlasí se zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.
 • Žádná akce nezastupuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči.
 • Účast na akci není přípustná pro osoby s infekční chorobou. Účastník se zavazuje respektovat zdravotní, hygienická a organizační pravidla stanovená organizátorem.
 • V případě zranění či onemocnění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.
 • Organizátoři neodpovídají účastníkovi za případné zranění, ztráty nebo škody.
 • Přihláška je platná po jejím potvrzení organizátorem a zaplacením stanovené platby na účet 2600388116/2010 u Fio banky nebo na jiný, v platební instrukci, stanovený účet. Platební instrukci zasíláme po obdržení přihlášky samostatnou zprávou na emaily uvedené v přihlášce. Je-li to překvapení, neuvádějte email dané osoby ale 2x svůj. Pokud Vám zpráva s platební instrukcí nepřijde do 5 minut, prověřte své složky, do kterých mailové služby ukládají hromadné maily a spam. Tyto filtry čím dál častěji chybně třídí i individuální maily. Nenajdete-li potvrzující mail ani tam, kontaktujte nás mailem nebo telefonem. Při platbě respektujte platební instrukci, tj. jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo bez předčíslí země a bez mezer. Jako specifický symbol číslo RRMMDDNNNN, kde RR je rok (desetiletí př. 19), MM je měsíc (př. 03) a DD den prvního dne kurzu (př. 16) a NNNN je číslo přihlášky. Například pro kurz začínající 16. 3. 2019 je specifický symbol =1903160234.
 • Storno podmínky a podmínky posunu termínu: Při odhlášení se z akce alespoň 10 dnů před jejím konáním obdržíte zpět plnou cenu sníženou o administrativní poplatek 200 Kč nebo máte možnost převést platbu na jinou akci Organizátora. Přesun přihlášky a platby nebo odložení účasti na další termín je možné 10 dní před zahájením kurzu za administrativní poplatek 200 Kč. Při odhlášení se v kratší době než 10 dní před kurzem, máte možnost poslat za sebe náhradníka nebo obdržet 50% ceny zpět. Pokud je třeba jakýkoliv změnový úkon – posunutí přihlášek na jiný termín, jejich úpravy, spojení nebo další změny, je to po žádosti mailem zpravidla možné a je účtován administrativní poplatek 200 Kč za každých započatých 15 minut nutných na provedení úkonu.
 • Účastník odesláním přihlášky výslovně souhlasí s výše uvedenými Podmínkami účasti.

 

Tato verze Podmínek je platná 11. 9. 2019