Podmínky účasti

S cílem vytvořit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné na kurzech, setkáních a festivalech (dále jen akcích) 1. Marketing & Consulting s.r.o. tj. především Školy Umění milování a Festivaltransformace.cz (dále jen Organizátor) a jasná pravidla při změnách, jsou stanoveny tyto Podmínky účasti:

 • Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Účast na akcích je možná od věku 18 let. Ve věku 15-17 jen na základě písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníka.
 • Účastníci ani organizátor nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě. Pokud si účastník přeje publikovat dění o akci, zavazuje se učinit tak výhradně po získání písemného souhlasu organizátora a při respektování předchozí věty.
 • Nikdo z účastněných nesdílí jiné než své osobní prožitky. Tj. nikdy účastníci nesdílí zkušenosti, prožitky ani citace ostatních na akcích organizátora.
 • Organizátoři zajišťují ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem, případně subjekty, které poskytují služby Organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti.  Organizátor je neposkytne žádné další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o vyřazení svých osobních údajů ze zpracování. Účastníci souhlasí se zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.
 • Žádná akce nezastupuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči.
 • Na většině akcí se pracuje i s tématy sexuality a intimity. Je pravděpodobné, že účastníci budou těmto tématům včetně případné nahoty vystaveni. Pokud je to pro vás významné, kontaktujte nás telefonicky před odesláním přihlášky, ať můžeme probrat vaši situaci předem.
 • Účast na akci není přípustná pro osoby s infekční chorobou. Účastník se zavazuje respektovat zdravotní, hygienická a organizační pravidla stanovená Organizátorem.
 • V případě zranění či onemocnění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.
 • Organizátoři neodpovídají účastníkovi za případné zranění, ztráty nebo škody.
 • Přihláška je platná po jejím potvrzení organizátorem a zaplacení příslušné platby na účet stanovený v platební instrukci. Platební instrukci zasíláme po obdržení přihlášky samostatnou zprávou na emaily uvedené v přihlášce. Je-li to překvapení, neuvádějte email dané osoby ale 2x svůj. Pokud Vám zpráva s platební instrukcí nepřijde do 2 minut, prověřte své složky, do kterých mailové služby ukládají hromadné maily a spam. Tyto filtry často chybně třídí i individuální maily. Nenajdete-li potvrzující mail ani tam, kontaktujte nás mailem nebo telefonem. Při platbě prosím respektujte platební instrukci, tj. jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo bez předčíslí země a bez mezer. Jako specifický symbol číslo RMMDDNNNNN, kde R je poslední číslo – rok letopočtu (př. 2022 = 2), MM je měsíc (př. březen = 03) a DD den prvního dne kurzu (př. 16) a NNNNN je číslo přihlášky. Například pro kurz začínající 16. 3. 2023 je specifický symbol =3031611234.
 • Storno podmínky a podmínky posunu termínu: Při odhlášení se z akce alespoň 1 měsíc před jejím konáním obdržíte zpět plnou cenu sníženou o administrativní poplatek 400 Kč nebo máte možnost převést platbu na jinou akci Organizátora. Při odhlášení se v kratší době než 1 měsíc před kurzem, máte možnost poslat za sebe náhradníka nebo obdržet 50% ceny zpět. Spojení přihlášek jednotlivců do párové se považuje za zrušení přihlášky dle pravidel předchozích vět tohoto bodu. Přesun přihlášky a platby nebo odložení účasti na další termín je možné nejpozději 14 dní před zahájením kurzu za administrativní poplatek 400 Kč. Zrušení v kratší době než 14 dní předem je storno poplatek 100% ceny kurzovného, ubytování a stravy.
 • Pokud účastník platil formou jednorázové platby za dlouhodobý výcvik, např. M1-5 nebo ucelený roční výcvik, získal tím výhodu nižší ceny a garantované účasti, a rozhodne se od výcviku odstoupit, je storno s ohledem na nemožnost jeho náhrady v kurzu 50% nevyužité částky kurzovného.
 • Pokud je třeba jakýkoliv změnový úkon – posunutí přihlášek na jiný termín nebo její úprava, je to po žádosti mailem zpravidla možné a je účtován administrativní poplatek 400 Kč za každých započatých 15 minut nutných na provedení úkonu.
 • Vystavení elektronické verze poukázky a její zaslání v pdf formátu na email uvedený v přihlášce je zdarma. Pokud si budete přát zaslat i tištěnou podobu, je třeba počítat s lhůtami poštovních služeb a k ceně se přičítá 400 Kč jako náklad na tisk, poštovné, balné a předání poště. V případě, že poukázka nebude využita a bude požadováno vrácení platby, uplatňují se standardní storno podmínky dle předchozích bodů a dále se odečte 400 Kč za vystavení individuálního poukazu.
 • Pokud si přejete vystavit fakturu nebo platit alternativně, např. z různých benefit programů, informujte nás předem před odesláním platby. Administrativní poplatek je 400 Kč za fakturu. Hradí-li fakturu plátce DPH, je připočítáno k ceně platné DPH.
 • Organizátor je oprávněn, po předchozím ústním upozornění účastníků, pořizovat fotografie nebo videa z akce (dále záznam). Při ústním sdělení informace se mohou jednotliví účastníci rozhodnout, zda chtějí na záznamu být či ne. Ti kteří souhlasí s pořízením záznamu současně souhlasí s jeho zveřejněním způsobem, který zvolí organizátor.
 • Tyto obecné Podmínky platí pro všechny akce a kurzy pořádané Organizátorem, pokud k dané akci nejsou stanoveny podmínky samostatné.
 • Před vstupem na každou akci si prosím přečtěte tyto podmínky znovu. Vstupem na akci souhlasíte s jejich aktuálním zněním platným v den zahájení akce.
 • Účastník odesláním přihlášky výslovně souhlasí s výše uvedenými Podmínkami účasti.

Tato verze Podmínek je platná od 14. 6. 2024

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR