GDPR

Ochrana osobních údajů

děkujeme za váš zájem o informace od nás a naše kurzy. Respektujeme důležitost ochrany osobních údajů a zajišťujeme ji v souladu s platnými normami.
Osobní údaje, které získáváme během tvé návštěvy našich webových stránek a během výkonu mé profese v podobě kouče, lektora, popř. při dodávání jiných produktů a služeb, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Právo na informace
Na požádání Ti naše společnost a my osobně, podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o tobě zaznamenané a na požádání je opravím.
Kontaktní údaje
Pokud máš otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na skola@umenimilovani.cz, kde ti jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Prosím uveď do předmětu emailu “GDPR”
Kdo je správce?

  1. Marketing & Consulting s.r.o., Štěpánská 61, Praha 1, IČ: 27376249, telefon +420 736 755 000 a dále spolupracující lektoři především
  2. Jan Komeda, MBA, IČ 74851951
  3. Marie Koudelková, IČ 139 521 45

Dále jen my nebo já.

Provozujeme webovou stránku www.umenimilovani.cz a www.stesti-vztahy.cz (dále jen stránka nebo stránky). Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašujeme
Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů; umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíš mé webové stránky, zaznamenají mé webové servery standardním způsobem IP adresu, která ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíš, webové stránky, které u nás navštívíš, a také datum a délku návštěvy a pokud jsi přišel na základě online reklamní kampaně, tak z které. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytneš z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Osobní údaje jsou (v případě klientů) též zaznamenávány z ústních výpovědí během individuálních konzultací, při živých akcích, a e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi tebou a mnou. Pro jejich oprávněné využívání jako zájemce o mé služby stvrzuješ písemně souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je ti poskytnut před zahájením spolupráce.

Bezpečnost
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření,
která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Použití a postoupení osobních údajů
Vložením osobních údajů na mé stránce či písemným stvrzením souhlasu se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ (v případě zájemců o mé služby kouče a lektora) souhlasíš se zasíláním obchodních informací. Tvé osobní údaje využíváme na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Osobní údaje získané ústními výpověďmi během individuálních konzultací, živých akcí, a z e-mailové či jiné komunikace v rámci profesionálního vztahu mezi klientem a mou osobou slouží výhradně výkonu a zlepšování mých služeb kouče a lektora. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Všichni mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z mé strany vázáni diskrétností.
Možnost odhlášení
Pracuji jen s údaji a kontakty, které mi daly souhlas. Chci tvé údaje použít k tomu, abych tě mohl informovat o svých produktech a službách, případně zjistit tvůj názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud bys s nimi nesouhlasil, můžeš mi to kdykoliv oznámit, abych mohl údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžeš kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.
Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti mohu nabídnout ještě lepší služby. Používání cookies můžeš deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/a, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy
tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefon, příp. další plynoucí ze smluvního vztahu mezi klientem a mou osobou (telefon, adresa atd.), nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. výkon služby kouče a lektora, zaslání přístupů do online kurzu, zaslání e-booku atd.); v případě nutnosti zpracování citlivých údajů (osobní údaje zvláštní kategorie dle GDPR) stvrzuješ souhlas se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ před zahájením spolupráce

● vedení účetnictví
Jsi-li zákazník/zákaznice, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Pokud narazím na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rád ti jeho práci v e-mailu doporučím. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● fotografická dokumentace – např. živé akce. Na některých mých živých akcích pořizuji fotografickou dokumentaci. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdeš jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud bys na záznamech nechtěl/a být, dej mi vědět pomocí kontaktních údajů před pořádáním živé akce. Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.
Předání osobních údajů třetím osobám
K tvým osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
MailChimp, Facebook, Google, WordPress
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mne prostřednictvím e-mailu:
skola@umenimilovani.com . Máš právo na informace​, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup​ mne můžeš kdykoli vyzvat a doložím ti ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje
zpracovávám a proč. Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů​. Při jakékoliv výzvě týkající se osobních informací prosím uveď do předmětu emailu zkratku “GDPR ”​. Pokud tuto zkratku uvedeš, můžu ti zaručit, že tvá zpráva neuvízne ve spamovém filtru. Jinak za to nejsem odpovědný.
Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám naše nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní a opět v
předmětu emailu uvést “GDPR”.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymaži veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů
a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní
údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve o tomto podezření informuješ mne, abych s tím mohl něco udělat a
případné pochybení napravit. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení E-maily s inspirací, články, informacemi o akcích, produktech či službách ti zasílám, jsi-li můj zákazník na základě tvého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě
nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost
Ujišťuji tě, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích o a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 4. 2022.

Přihláška na kurz

V páru? Ne Ano
Souhlasím s podmínkami
Souhlas s ochranou a nakládáním osobních údajů GDPR